Tymoteusz Ika

19 tekstów – auto­rem jest Ty­moteusz Ika.

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 25 marca 2018, 08:44

Piję

Rzeką al­ko­holu od­gradzam się od ludzi
Ktorzy szczy­tami cham­stwa każą przes­tac mi pić
Pop­rzez szkla­ne knieje wy­pitych butelek
Klucze na czwo­raka by zgu­bili mój trop.

Minąłem zas­chnięte je­zioro z wczo­raj­sze­go obiadu
Ulało mi się też na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 lipca 2017, 00:31

W parku

Oto ław­ka, wy­suszo­na słońcem
Zar­dze­wiała deszczem.
Od północ­nej stro­ny za­rośnięta mchem.
Owiana wiat­rem ta­jem­nic wędrowców
Którzy na krótką chwilę swe­go życia
Dzieli­li się z nią swo­ja drogą.
Mi­jają wios­ny , la­ta, jesienie
Ta ław­ka stoi
Nie zmienia się jej przeznaczenie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 lipca 2016, 09:04

Sen

Pat­riotyźmie jaką żem ci krzyw­de uczy­nił
Że rzu­casz mnie po ziemi okrągłej.
Wodzisz za nos do da­lekich krajów .

Szu­kam ja szczęścia w tęsknącym mym ser­cu.
Co płacze łza­mi krwis­ty­mi mych przodków prze­lanych
Gdziesz spo­koój od­najdę uko­jenie mej duszy

Oj­czyz­no ma­teczkoo przyśnij sie ucałuj
Do snu mi zaśpiewaj pieśń oj­czyz­nianą
Za twoim prze­wodem złączym sie z narodem. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 listopada 2015, 22:38

Plan jutra

Dzień który zos­ta­wiłęm za sobą
Wy­rył ja­kieś piętno na mo­jej pamięci.
Nie pa­miętam ich wszys­tkich po­mimo szcze­rych chęci.

To co wczo­raj his­to­rią , jut­ro jak wróżba
A dziś dnia końca cze­kam na próżno
Dziś przyszłością jest wczorajszych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 sierpnia 2015, 16:52

Już czas

Nie poz­na­je swoich rąk
Dziś po­mar­szczo­ne suche
Z od­ciska­mi od ty­luż prac

Po­wygi­nane od wiejące­go wiatru
Pokręco­ne od zim­nej wody
Kto­ra co ra­no prze­mywała twarz

Z tru­dem ut­rzy­mują pióro
Z jeszcze większym tru­dem piszą
A jeszcze wczo­raj były tak pewne

Nie ub­rudzo­ne od­ciska­mi życia
Bez­tros­ko ciągneły za dziew­częce spódniczki
Do­tykały ak­sa­mitu ich na­gich ciał. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 czerwca 2015, 14:27

Ostatni gość

Śmierć przychodzi nad ranem.
Nie ot­wiera so­bie drzwi
Nie pu­ka
Nie wy­bija okien.

Mi­ja żywych którzy jej nie widzą
Idzie po twój płomyk.
Wchodzi do pokoju.
Widzisz ja tyl­ko ty.

Ty kótre­mu po­zos­tało
Już tyl­ko kil­ka minut.
Wyciąga [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 maja 2015, 16:22

Każdy z nas rodząc sie na­bywa pra­wo do miłości do by­cia kocha­nym. nies­te­ty z wiekiem nie każdy ich doświadcza. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 maja 2015, 10:34

Szukając jego

Z nieus­tannej mej dro­gi wy­ryłem już szlak
A ce­lu wędrówki nie widzę i tak.

Nieus­tannie do przo­du, mo­zol­nie od lat
Wy­pat­rując zakęrtów, skrzyżowań i nie licząc dat.

Zmor­do­wałem sto­py ,spa­lilem swą twarz
Szu­kając nat­chnienia ,cze­kając na znak.

Aż za­wieje wszechmoc­ny w si­le wiat­ru swej srogiej
Po­ruszy siwą mą głowe i w końcu odpowie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 maja 2015, 23:53

Poza horyzont

Z chłop­ca w mężczyznę na­tura mnie pchnie
Z pa­rob­ka na króla życie miano­wało mnie.

W króles­twie mym og­ra­niczeń jest brak
Można wzbić sie w po­wiet­rze ule­cieć wol­nym jak ptak.

Marzeń oceanem bez kre­su cie­szyć się
Żeg­lo­wać na ja­wie, ni sztor­mu ni jut­ra nie bąć się.

A jeśli do por­tu pow­ru­cić nie zdołam
Zaśpiewam raz jeszcze i uśmie­chnę się

Do marzeń mych płon­nych co w żag­lu wiją się
Do­niosłym mym głosem, nie przes­traszysz mnie. 

wiersz • 23 kwietnia 2015, 23:31

Tymoteusz Ika

Zawsze uciekalem tam gdzie przewijala sie znikoma ilosc ludzi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tymoteusz Ika

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 18:02zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Piję

5 lipca 2017, 10:50yestem sko­men­to­wał tek­st Piję

5 lipca 2017, 09:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Piję

30 lipca 2016, 23:21Cris sko­men­to­wał tek­st W par­ku

30 lipca 2016, 10:46Indygoo sko­men­to­wał tek­st W par­ku

29 listopada 2015, 22:38Tymoteusz Ika do­dał no­wy tek­st Sen

2 sierpnia 2015, 16:52Tymoteusz Ika do­dał no­wy tek­st Plan jut­ra

2 czerwca 2015, 15:32krysta sko­men­to­wał tek­st Już czas

2 czerwca 2015, 14:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st Już czas